1. Przedmiot Licencji Niniejsze zapisy licencyjne określają warunki, na jakich e-LEA Technologies (dalej jako „Licencjodawca”) udziela użytkownikowi końcowemu (dalej jako „Licencjobiorca”) na podstawie umowy licencyjnej prawa dostępu i użytkowania Profesjonalnej Platformy Edukacyjnej e-LEA (dalej jako „Platforma”), dostępnej jako usługa SaaS (Software as a Service).

2. Zakres Licencji Licencja udzielona Licencjobiorcy jest nieekskluzywna, nieprzenośna i ograniczona czasowo do okresu współpracy. Uprawnia ona do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, dla celów edukacyjnych oraz wsparcia edukacyjnego, w tym dostępu do dostępnych materiałów i narzędzi.

3. Ograniczenia Licencjobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania prób modyfikacji, dekompilacji, czy innej analizy kodu Platformy, jak również do nieprzekazywania praw dostępu osobom trzecim bez wyraźnej zgody Licencjodawcy. Licencjobiorca nie może również używać Platformy do celów niezgodnych z prawem.

4. SLA i Dostępność Usługi Licencjodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności Platformy na poziomie 99% w skali miesiąca. W przypadku niespełnienia wymagań SLA, Licencjodawca zobowiązuje się do określenia rekompensaty dla Licencjobiorcy, zgodnie z procedurami opisanymi w odrębnych postanowieniach.

5. Wsparcie i Aktualizacje Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcy wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje Platformy, mające na celu utrzymanie jej funkcjonalności oraz zgodności z obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi.

6. Ochrona Danych Osobowych Licencjodawca gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych na Platformie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Licencjodawca zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zapisów umowy o Powierzeniu przetwarzania danych osobowych


7. Rozwiązanie Licencji Zapisy licencyjne mogą zostać rozwiązane w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków korzystania z Platformy. W takim przypadku Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Platformy.

8. Postanowienia Końcowe Uaktualnienie niniejszych zapisów będzie publikowane na niniejszej stronie internetowej pod adresem https://e-lea.pl/licencjaue. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Unii Europejskiej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

wpChatIcon
wpChatIcon