Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę internetową https://e-lea.pl 

This Privacy Policy sets out the principles of collection, processing and use of personal data obtained from you by the https://e-lea.pl 

Posiadającym prawa do platformy e-LEA oraz strony e-lea.pl jest Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 114, NIP: 594-000-66-10. 

Witryna internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa  prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest

Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 114, NIP: 594-000-66-10. 

Witryna internetowa w przypadku przekazania danych w celu realizacji kontaktu zbiera następujące dane podczas wypełniania formularza kontaktowego lub przy zakupach produktów ze sklepu internetowego.

1) nazwisko i imię,

2) adres pocztowy,

3) adres e-mail,

4) numer telefonu kontaktowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do zawarcia umowy (do której dochodzi wskutek akceptacji zapisów niniejszej Polityki Prywatności) oraz do ewentualnego wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.

Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z ewentualną Umową.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres e-mail: info@e-lea.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, która to podstawa jest właściwa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i w związku z zawartą umową.

Administrator danych nie udostępnia Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zewnętrz

The owner of the rights to the e-LEA platform and the e-lea.pl website is Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski with the seat in Gorzów Wielkopolski at 114 Walczaka Street, NIP: 594-000-66-10. 

The Website makes every effort to ensure respect for your privacy and protection of personal information provided while using the Website and takes all necessary steps to protect your data.

PERSONAL DATA CONTROLLER

In accordance with Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (RoD) we would like to inform you that: the administrator of your personal data provided in the contact form is

Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski with headquarters in Gorzów Wielkopolski at 114 Walczaka Street, NIP: 594-000-66-10. 

The website collects the following data when completing the contact form:

1) surname and first name,

3) e-mail address,

4) contact phone number.

Providing the above data is voluntary, requires your consent and is necessary for the conclusion of an agreement (which occurs as a result of accepting the provisions of this Privacy Policy) and for the possible execution of the agreement, in the process of which the processing of your data is necessary.

Your data will be stored not longer than necessary, i.e. until the execution of the agreement, as well as for the period of limitation of mutual claims related to the possible agreement.

We emphasize that you do not have to provide this data if you do not want to use the above mentioned possibilities.

You have the right of access to the content of your personal data, the right of rectification, deletion, as well as the right to limit the processing of your data / the right to withdraw your consent, the right to transfer your data, the right to object to the processing of your personal data.

In order to exercise this right, please contact us by e-mail: info@e-lea.pl.

The legal basis for the processing of your personal data is art. 6 paragraph 1 letter b, which is appropriate for the processing of personal data for the purpose and in connection with the contract concluded.

The data controller does not make your personal data available to any external entities.

LOKALIZACJA PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Wszystkie dane osobowe zbierane przez stronę internetową e-lea.pl przechowywane są na serwerach w obrębie krajów Unii Europejskiej.

FORMULARZE KONTAKTOWE I NEWSLETTER

Informacje przekazane przez formularz kontaktowy przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz dotyczące wyjaśnień działania naszych usług. Dane zapisu na newsletter służą realizacji wysyłki wiadomości e-mail w postaci wiadomości newsletter. Do rozpoczęcia wysyłki korespondencji w formie newsletter koniecznym jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszej Polityki Prywatności. Podmiot przetwarzający dane dot. wiadomości typu newsletter to:  GetResponse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3. . Aby zrezygnować z otrzymywania  wiadomości typu newsletter możesz tego dokonać poprzez wypisanie się – link dostępny w każdej otrzymanej wiadomości typu newsletter.

GOOGLE ANALYTICS

Używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej do anonimowego raportowania użytkowania strony. W ten sposób nie są zapisywane żadne spersonalizowane dane. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z monitorowania przez Google Analytics Państwa zachowań na naszej stronie internetowej, prosimy o skorzystanie z tego linku: Google Analytics Opt-out.

PRZYPADKI UŻYCIA DANYCH OSOBOWYCH:

Używamy danych osobowych w następujących przypadkach:

  • Weryfikacja/identyfikacja użytkownika podczas użytkowania strony internetowej 
  • Udzielanie wsparcia dla społeczności tworzonych przez e-LEA,
  • Wysyłanie aktualizacji do naszych użytkowników z ważnymi informacjami w celu informowania o nowościach/zmianach.

Strony w tej witrynie mogą zawierać treści osadzone, takie jak na przykład filmy wideo z YouTube. Wbudowane treści z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak samo, jak gdybyś odwiedził tę drugą stronę.

Strony te mogą zbierać dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe funkcje śledzenia osób trzecich i monitorować interakcję użytkownika z wbudowaną treścią, w tym śledzić interakcję użytkownika z wbudowaną treścią, jeśli użytkownik ma konto i jest zalogowany na tej stronie. Poniżej znajduje się lista usług, z których korzystamy:

FACEBOOK

Wtyczka do strony Facebook jest używana do wyświetlania naszej osi czasu na Facebooku na naszej stronie. Facebook posiada własną politykę dotyczącą plików cookie i prywatności, nad którą nie mamy żadnej kontroli. Nie ma możliwości instalacji plików cookie z Facebooka, a Twój adres IP nie jest wysyłany do serwera Facebooka, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: Facebook Privacy Policy .

YOUTUBE

Używamy filmów YouTube osadzonych na naszej stronie. YouTube posiada własne zasady dotyczące plików cookie i prywatności, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Nie instalujemy plików cookie z serwisu YouTube, a Twój adres IP nie jest przesyłany na serwer YouTube, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: Polityka prywatności YouTube.

VIMEO

Używamy filmów YouTube osadzonych na naszej stronie. YouTube posiada własne zasady dotyczące plików cookie i prywatności, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Nie instalujemy plików cookie z serwisu YouTube, a Twój adres IP nie jest przesyłany na serwer YouTube, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: Polityka prywatności Vimeo w (j. angielskim)

LINKEDIN

Wtyczka do strony LinkedIn jest używana do wyświetlania treści LinkedIn na naszej stronie. LinkedIn posiada własną politykę dotyczącą plików cookie i prywatności, nad którą nie mamy żadnej kontroli. Nie ma możliwości instalacji plików cookie z LinkedIn, a Twój adres IP nie jest wysyłany do serwera LinkedIn, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Zobacz ich politykę prywatności tutaj: LinkedIn Privacy Policy

MARKETPLACE MICROSOFT 

Oferta e-lea jest również dostępna poprzez App Source – Commercial Marketplace firmy Microsoft. Dane pozyskane w tym kanale służą do podejmowania kontaktu z klientami i udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe

LOCATION OF DATA STORAGE:

All personal data collected by the e-lea.pl website are stored on servers within the European Union countries.

CONTACT FORMS AND NEWSLETTER

The information provided by the contact form is processed in order to respond to inquiries and to clarify the operation of our services. The data of subscription to the newsletter are used for the purpose of sending e-mails in the form of a newsletter. To start sending correspondence in the form of a newsletter it is necessary to agree to the provisions of this Privacy Policy. The entity that processes data concerning newsletter messages is  GetResponse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Gdańsk (80-387), 6/A3 Arkońska Street. . To unsubscribe from receiving a newsletter type message, you may do so by unsubscribing – a link available in each received newsletter type message.

GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our website to anonymously report on website usage. No personalised data is saved in this way. If you do not want Google Analytics to monitor your behaviour on our website, please use this link: Google Analytics Opt-out.

CASES OF USE OF PERSONAL DATA:

We use personal data in the following cases:

  • Verification/identification of the user while using the website.
  • Providing support for communities created by e-LEA.
  • Sending updates to our users with important information to inform about news/changes.

Pages on this site may contain embedded content, such as YouTube videos. Embedded content from other websites behaves exactly the same as if you had visited the other website.

These sites may collect user data, use cookies, embed additional third-party tracking features, and monitor user interaction with embedded content, including tracking user interaction with embedded content if the user has an account and is logged in to this site. Below is a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plug-in is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policy, over which we have no control. It is not possible to install cookies from Facebook and your IP address is not sent to the Facebook server until you agree to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy . 

YOUTUBE .

We use YouTube videos embedded on our website. YouTube has its own cookie and privacy policies, over which we have no control. We do not install cookies from YouTube, and your IP address is not sent to the YouTube server until you agree to it. See their privacy policy here: YouTube’s privacy policy.

VIMEO .

We use YouTube videos embedded on our website. YouTube has its own cookie and privacy policies, over which we have no control. We do not install cookies from YouTube, and your IP address is not sent to the YouTube server until you agree to it. See their privacy policy here: Vimeo privacy policy in (English)

LINKEDIN

The LinkedIn page plug-in is used to display LinkedIn content on our site. LinkedIn has its own cookie and privacy policy, over which we have no control. It is not possible to install cookies with LinkedIn, and your IP address is not sent to the LinkedIn server until you agree to it. See their privacy policy here: LinkedIn Privacy Policy

MICROSOFT MARKETPLACE 

The e-lea offer is also available through the Microsoft App Source – Commercial Marketplace. The data obtained in this channel are used to answer customers inquiries.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej. Wykorzystywane przez witrynę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.

Witryna internetowa wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies lub usunąć stare pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny internetowej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Cookies are small text files sent by a website and stored on your computer containing certain information related to your use of the website. The cookies used by the website may be temporary or permanent. Temporary cookies are deleted when you close your browser, while permanent cookies are also stored when you stop using the Website.

The Website uses the cookies listed below for the following purposes:

a) to adapt the content of websites to the user’s preferences and to optimize the use of websites; in particular, these files allow you to recognize the website user’s device and display the website accordingly, adapted to his individual needs,

b) create statistics that help to understand how website users use the website, which allows to improve its structure and content,

c) maintain the user session of the website,

(d) provide users with advertising content more relevant to their interests.

In any case, you can block the storage of cookies or delete old cookies by using the appropriate options of your browser.

Detailed information about the possibilities and ways of handling “cookies” are available in the settings of your software (Internet browser).

In case of problems we advise you to use the help file of your browser or contact the manufacturer of the browser you are using.

Other websites

The Website may contain links to other websites from time to time. Such websites operate independently of the Website and are not controlled by the Website in any way. These sites may have their own privacy policies, which we recommend you review. the website is not responsible for the handling of data within these sites.

Dostęp do danych posiadają pracownicy i współpracownicy firmy z podpisanymi umowami o zachowanie poufności.

Employees and associates of the company with signed confidentiality agreements.

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w sposób umożliwiający ujawnienie jakichkolwiek Twoich danych osobowych, takich jak e-mail, imię i nazwisko itp. Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą partnerów, którym musimy udostępniać ograniczone dane w celu świadczenia usług, których oczekują Państwo od nas. Oto detale:

SPOŁECZNOŚCI 

Nieformalne organizacje, zrzeszenia na zasadach dobrowolności gdzie każdy z członków zgadza się na udostępnienie swojego imienia i nazwiska wizerunku fotograficznego oraz adresu e-mail wszystkim osobom w danej społeczności. Społeczności powstają w celu realizacji wzajemnego wsparcia przez członków społeczności. Mogą to być społeczności: Autorów, Autorek, Grup edukacyjnych, Audytorów, Nauczycieli, Ekspertów. Każda z osób ma prawo do żądania usunięcia jej danych ze społeczności po zakończeniu swojej w niej obecności.

GET RESPONSE

W celu obsługi realizacji wysyłek wiadomości typu newsletter umieszczamy Twoje dane na listach mailingowych przypisanych do wysyłki typu newsletter przez serwis GET RESPONSE obsługiwany przez GetResponse Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk

ZOOM.us

Do realizacji spotkań online typu webinar może być używane oprogramowanie ZOOM.us. 

Dane osobowe podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej. 

W przypadku prowadzenie wydarzeń typu webinar dane osób zarejestrowanych na spotkaniach będą widoczne przez innych uczestników wydarzenia oraz są dostępne dla współautorów czy współprowadzących.

Dane dotyczące webinar nie są przetwarzane w inny sposób niż w związku z realizacją przedmiotowego wydarzenia online.

Zoom Video Communications, Inc. 550 W. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089 USA

MARKETPLACE MICROSOFT 

Oferta e-lea jest również dostępna poprzez App Source – Commercial Marketplace firmy Microsoft. Dane pozyskane w tym kanale służą do podejmowania kontaktu z klientami.

PayU – Operator płatności internetowych: Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest PayU S.A. -z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, numer w Rejestrze Przedsiębiorców: KRS 0000274399.

PayPal – Operator płatności internetowych: Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

W tych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli podczas dokonywania zakupów wyraziliście Państw zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od e-lea.pl/sklep oraz jego partnerów handlowych, to możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania Państwu naszego newslettera. W takim przypadku przekażemy Państwa dane, niezbędne do wysyłki newslettera, usługodawcy zajmującemu się jego wysyłką.

We do not share your information with third parties in a way that allows us to disclose any of your personal information, such as e-mail, name, etc. The only exceptions to this rule apply to partners to whom we need to share limited data in order to provide the services you expect from us. Please see below:

COMMUNITIES

Informal organizations or associations based on voluntary principles where each member agrees to share their full name, photographic likeness, and email address with everyone in that particular community. Communities are established for the purpose of mutual support among its members. These can include communities of: Authors, Female Authors, Educational Groups, Auditors, Teachers, and Experts. Each individual has the right to request the removal of their data from the community once they end their participation in it.

GET RESPONSE

In order to handle newsletter type mailings we place your data on mailing lists assigned to newsletter type mailings by GET RESPONSE service operated by GetResponse Sp. z o.o., Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk

YOULEAD

In order to handle newsletter type mailings we place your data on mailing lists assigned to newsletter type mailings by the YouLead service operated by YouLead Sp. z o.o. Wrzesińska 12/39 03-713 Warszawa

MICROSOFT MARKETPLACE 

The e-lea offer is also available through the Microsoft App Source – Commercial Marketplace. The data obtained in this channel are used to make contact with customers.

PayU – Internet payment operator: The settlement agent available in the Internet Shop is PayU S.A. -with its registered seat in Poznań, 60-166 Poznań, at ul. Grunwaldzka 182, number in the Register of Entrepreneurs: KRS 0000274399.

PayPal – Internet payment operator: The settlement agent available at the Online Shop is PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A with registered office at L-1150 in Luxembourg.

In these cases, the amount of data transferred is limited to the required minimum. Furthermore, the information you provide may be made available to the relevant public authorities if required by applicable law.

If, when making a purchase, you have agreed to receive commercial information from e-lea.co.uk/shop and its commercial partners by e-mail, we may use the data you provide to send you our newsletter. In this case, we will pass on your data, necessary for sending the newsletter, to the service provider responsible for sending the newsletter.

Używamy protokołu SSL/HTTPS na całej naszej stronie. Protokół ten szyfruje komunikację użytkowników z serwerami, dzięki czemu dane osobowe nie są przechwytywane/ujarzmiane przez osoby trzecie bez upoważnienia.

W przypadku naruszenia danych, administratorzy systemu natychmiast podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia integralności systemu. 

We use SSL/HTTPS protocol all over our website. This protocol encrypts the communication between users and servers, so that personal data is not intercepted/restricted by third parties without authorization.

In case of data violation, system administrators will immediately take all necessary steps to ensure system integrity. 

wpChatIcon
wpChatIcon