MIKROPOŚWIADCZENIA

e-LEA jako pierwsza platforma w Polsce wprowadziła mikropoświadczenia!

A mikropoświadczenia, to już nowy standard!

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625

Rezolucja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)

ZALECENIE RADY z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)

W skrócie

Wymienione dokumenty, mówią o tym, że Komisja Europejska dąży do stworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 roku, promując uczenie się przez całe życie, elastyczne i modułowe formy kształcenia, oraz mikropoświadczenia. Mikropoświadczenia (micro-credentials) to certyfikaty, które dokumentują oraz pozwalają na szybkie zdobywanie konkretnych umiejętności lub wiedzy, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Dokumenty Rady podkreślają znaczenie kształcenia zawodowego (VET) jako kluczowego elementu wspierającego zrównoważoną konkurencyjność, sprawiedliwość społeczną i odporność. Wskazują na potrzebę elastycznych, modułowych programów zorientowanych na uczącego się, promowanie transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz wspieranie mobilności edukacyjnej.

Mikropoświadczenia dla uczelni

Uczelnie mogą integrować mikroposwiadczenia jako dodatkowe moduły lub samodzielne kursy, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb różnych grup studentów, w tym osób dorosłych i pracujących. Mikroposwiadczenia wspierają elastyczność i dostępność edukacji, umożliwiają współpracę z rynkiem, szybkie reagowanie na zmiany technologiczne i społeczne oraz ułatwiają międzynarodową mobilność i uznawanie kwalifikacji. To samo tyczy się mikropoświadczeń dla firm.

Twoje cyfrowe CV

wyłącznie na platformach e-LEA Zalecane, wspierane przez Komisję Europejską jako przyszłość edukacji

Mikropoświadczenia (z j. ang. microcredentials) – rewolucjonizują sposób, w jaki będziemy zdobywać i potwierdzać nasze kwalifikacje, umiejętności czy osiągnięcia. Mikropoświadczenie to rozpoznawalny, międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania. 

Wykorzystuje innowacyjną formę grafik cyfrowych z bezpiecznie zakodowanymi, informacjami, niezbędnymi do identyfikacji: za co zostało przyznane, kto je otrzymał i przez kogo, na jakiej podstawie zostało wydane. 

Wszystkie te informacje są jakby “cyfrowym skanem biometrycznym” osiągnięć na rynku pracy. 

Budując swoją bibliotekę mikropoświadczeń na platformach e-LEA budujesz też bibliotekę Twoich osiągnięć czyli Twoje cyfrowe CV.

W odróżnieniu od tradycyjnych dyplomów, mikropoświadczenia skupiają się na konkretnych, praktycznych umiejętnościach, idealnie odpowiadając na potrzeby szybko zmieniającego się rynku pracy.

Są one wydawane po zakończeniu kursów lub szkoleń na platformie edukacyjnej e-LEA

 

Dlaczego są ważne? W świecie, gdzie technologia ewoluuje w błyskawicznym tempie, a umiejętności wymagane w pracy mogę się zmienić niemal z dnia na dzień, mikropoświadczenia oferują elastyczną oraz szybszą ścieżkę do zdobycia aktualnych kwalifikacji. Pozwalają one profesjonalistom na ciągłe doskonalenie się, jednocześnie prezentują ich gotowość do nauki i adaptacji.

Mikropoświadczenia: Twoje Cyfrowe Potwierdzenie Umiejętności i Cyfrowy Życiorys z potwierdzeniem kwalifikacji z edukacji nieformalnej to wszystko możliwe dzięki platformom e-LEA które jako pierwsze wprowadziły mikropoświadczenia.

Autor: Maciej Czerniawski 

Maciej Czerniawski – Założyciel e-LEA Technologies | Ekspert dziedzinie edukacji cyfrowej i edukacji stosowanej w biznesie | Twórca 4 platform edukacyjnych dla uniwersytetów, szkół wyższych, przedsiębiorstw, instytucji oraz do celów komercyjnych. 

Data: 21 lutego 2024

PIERWSZE W POLSCE MOŻLIWOŚCI BUDOWY TWOJEGO CYFROWEGO CV 

DZIĘKI e-LEA I BIBLIOTECE MIKROPOŚWIADCZEŃ.

Pierwsze 

Pierwsze w Polsce możliwości budowy Twojego cyfrowego CV, dzięki e-LEA i bibliotece mikrpoświadczeń.

W tym opracowaniu wyjaśnię, na czym polegają mikropoświadczenia, dlaczego są one kluczowe dla rozwoju zawodowego i jakie stanowisko zajmuje wobec nich Komisja Europejska.

e-LEA rodzina  pionierami w Polsce w zakresie implementacji mikropoświadczeń dla szerokiej grupy odbiorców, w tym twórców oraz uczniów, za pośrednictwem naszych platform edukacyjnych: e-LEA Enterprise dla biznesu i instytucji, e-LEA University dla szkół wyższych i edukacji, e-LEA Sell i e-LEA Open dla dystrybucji i monetyzacji kursów.

Ten artykuł opiera się na zaleceniach opublikowanych przez Radę Europejską 25 maja 2022 roku, dotyczących europejskiego podejścia do mikropoświadczeń w kontekście uczenia się przez całe życie i zatrudnienia.

Zalecenia Komisji Europejskiej skupiają się na rozpowszechnianiu i promowaniu mikropoświadczeń jako narzędzi wspierających edukację dorosłych i poprawiających ich sytuację zawodową przez uznawanie nabytych umiejętności i wiedzy.

Od 16 lutego 2024 roku wszystkie platformy należące do e-LEA Technologies oferują dostęp do tworzenia i publikowania mikropoświadczeń w standardzie Open Badge, umożliwiając każdemu twórcy i uczącemu się korzystanie z nich, bez względu na to, czy platforma jest wykorzystywana w edukacji korporacyjnej, akademickiej czy w celach komercyjnych. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe e-LEA będzie przeprowadzać szkolenia oraz wydawać certyfikaty wg standardów Open Badge dotyczące możliwości wydawania mikropoświadczeń – związanych z nimi wysokich standardów staranności realizacji jakości kursów wraz z instruktażem tworzenia odznak oraz procesu technicznego wiążącego się z ich ustanawianiem.

Cyfrowe CV, dzięki rozwojowi technologii i innowacjom w edukacji, staje się coraz bardziej popularne i pożądane przez pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników. Jednym z kluczowych elementów nowoczesnego cyfrowego CV jest biblioteka mikropoświadczeń e-LEA, która oferuje unikalną możliwość prezentacji kompetencji i umiejętności w sposób weryfikowalny i łatwo dostępny dla potencjalnych pracodawców.

Co to jest biblioteka mikropoświadczeń w e-LEA?

Biblioteka mikropoświadczeń e-LEA to funkcja każdej z platform e-LEA umożliwiająca gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie mikropoświadczeń, które są cyfrowymi certyfikatami potwierdzającymi posiadanie określonych umiejętności lub wiedzy. System ten pozwala na budowanie przez użytkowników cyfrowego portfolio zawodowego, które jest dynamicznym świadectwem ich rozwoju zawodowego i edukacyjnego.

Zalety cyfrowego CV opartego na e-LEA

Weryfikowalność i transparentność: 

Każde mikropoświadczenie zawiera informacje o umiejętnościach, metodzie ich weryfikacji oraz instytucji wydającej certyfikat, co zwiększa transparentność i zaufanie potencjalnych pracodawców do prezentowanych kwalifikacji.

Dostępność i mobilność: Cyfrowe CV można łatwo udostępnić online, co umożliwia szybki dostęp do dokumentacji przez pracodawców z dowolnego miejsca na świecie, zwiększając mobilność zawodową kandydatów.

Elastyczność i aktualność: Platforma e-LEA umożliwia bieżącą aktualizację portfolio, co pozwala na szybkie dodawanie nowych mikropoświadczeń i umiejętności. To z kolei sprawia, że cyfrowe CV jest zawsze aktualne i odzwierciedla realne kompetencje użytkownika.

Personalizacja: Użytkownicy mogą dostosować swoje cyfrowe CV do konkretnych ofert pracy lub branż, podkreślając najbardziej relewantne mikropoświadczenia, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Jak działa e-LEA?

  1. Zdobycie mikropoświadczeń: Użytkownicy zdobywają mikropoświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach czy innych formach edukacji, zarówno online, jak i offline.
  2. Dodawanie do biblioteki: Po zdobyciu, mikropoświadczenia są dodawane do indywidualnej biblioteki e-LEA użytkownika.
  3. Udostępnianie: Użytkownicy mogą udostępniać swoje cyfrowe CV zawierające mikropoświadczenia pracodawcom, dołączając link do swojego profilu w e-LEA lub eksportując dokumenty w formacie cyfrowym.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na szybko zmieniające się warunki rynkowe i potrzebę nieustannego kształcenia. Projekt Komisji Europejskiej z 25 maja 2022 roku ma na celu ułatwienie dostępu do edukacji i rozwoju zawodowego poprzez stworzenie wspólnego europejskiego ramy dla mikropoświadczeń.

Poznaj główne pojęcia i definicje związane z tym projektem, by lepiej zrozumieć jego cel i możliwości.

Na wstępie warto podkreślić, że korzystanie z tego globalnego standardu umożliwia każdemu stworzenie własnego cyfrowego życiorysu, co jest doskonale wspierane przez bibliotekę dostępną na platformach e-LEA.

Mikropoświadczenia (Micro-credentials)

Są to cyfrowe dowody na opanowanie określonych umiejętności lub wiedzy zdobyte poprzez udział w krótkich programach edukacyjnych lub warsztatach, wydawane po skutecznej ocenie uczestnika.

Jako przykład, specjalista ds. marketingu internetowego może uzyskać mikropoświadczenie z analizy danych po zakończeniu dedykowanego kursu online. Przykład opisu odznaki na platformie open.e-lea.com, widoczny w bibliotece mikropoświadczeń.

Opis odznaki typu Open Badge na platformie Open.e-LEA.com Stan na dzień publikacji artykułu – 21 lutego 2024 – to obowiązujący standard Open Badge 2.0, przy czym rozwijane są wersje 2.1 i 3.0, które jeszcze nie stanowią wymaganej normy.

 

Weryfikacja ważności mikropoświadczenia możliwa jest dzięki narzędziu na stronie badgecheck.io. Przejrzystość mikropoświadczeń Odnosi się do klarownego przedstawienia ich wartości, składu, treści i metod oceny, co ułatwia ich akceptację przez pracodawców i jednostki edukacyjne.

Przykład: Mikropoświadczenie z dokładnymi danymi o liczbie godzin szkoleniowych, stopniu trudności i ocenianych kompetencjach zdobytych podczas kursu.

Standardy jakości

mikropoświadczeń Dotyczą one zasad i metod zapewniających, że kursy i szkolenia są solidne, aktualne i prowadzone na wysokim poziomie.

Przykład: e-LEA Technologies przeprowadza regularne audyty jakości kursów na swoich platformach, takich jak open.e-LEA.com, zbierając opinie uczestników i aktualizując materiały edukacyjne.

Akceptacja mikropoświadczeń 

Chodzi o ich rozpoznawalność przez inne instytucje edukacyjne, pracodawców lub certyfikujące organy jako potwierdzenie posiadanych umiejętności lub wiedzy.

Jako przykład, uniwersytet akceptujący mikropoświadczenia jako część wymagań przyjęciowych do studiów podyplomowych, co ułatwia kandydatom spełnienie kryteriów selekcji.

Mobilność mikropoświadczeń 

Oznacza łatwość przenoszenia i akceptacji tych kwalifikacji przez różne systemy i instytucje, na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Jako przykład, specjalista IT zdobywający mikropoświadczenie z cyberbezpieczeństwa, które jest rozpoznawane przez pracodawców w innym kraju UE, wspierając jego mobilność zawodową.

Elastyczność mikropoświadczeń 

Dotyczy możliwości dostosowania ścieżek edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczących się, włączając w to wybór specjalizacji i tempa nauki.

Przykład: Platforma e-LEA Enterprise umożliwia tworzenie spersonalizowanych programów nauczania, gdzie uczestnicy zdobywają mikropoświadczenia w preferowanym tempie i zakresie.

Włączenie mikropoświadczeń 

Zapewnia równy dostęp do edukacji dla osób z różnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, starszych oraz mieszkańców mniejszych miejscowości.

Przykład wykorzystania

Kurs online z mikropoświadczeniem, dostosowany do potrzeb osób niesłyszących i niedowidzących, zapewniający równy dostęp do edukacji.

Platformy e-LEA są wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym opcje tłumacza języka migowego, napisy w wielu językach na materiałach wideo i wiele innych funkcji wspierających dostępność i komfort użytkowania.

Inicjatywa UE w zakresie mikropoświadczeń podkreśla znaczenie adaptacji do zmieniającego się świata pracy przez ciągłe kształcenie. Dzięki ustanowieniu wspólnych standardów i promowaniu uznawalności mikropoświadczeń, UE dąży do stworzenia bardziej elastycznego i inkluz ywnego systemu edukacyjnego, który odpowiada na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Znaczenie mikropoświadczeń dla rozwoju zawodowego i osobistego jest ogromne, otwierając nowe możliwości dla szybkiego reagowania na potrzeby rynku pracy i wspierając ciągłe uczenie się w różnych etapach życia.

Wyzwania związane z wprowadzaniem mikropoświadczeń na szeroką skalę obejmują zapewnienie jednolitych standardów jakości i akceptacji na poziomie międzynarodowym, a także zwiększenie świadomości o ich wartości wśród pracodawców i instytucji edukacyjnych.

Perspektywy rozwoju mikropoświadczeń są jednak obiecujące, a ich rosnąca akceptacja może uczynić je kluczowym elementem nowoczesnego systemu edukacyjnego, wspierającym rozwój osobisty i zawodowy jednostek oraz przyczyniającym się do budowy bardziej zrównoważonego rynku pracy.

Jako założyciel e-LEA Technologies, zobowiązuję się do ciągłego rozwoju naszych platform, by nauka była nie tylko efektywna, ale i przyjemna, oferując nowoczesne i intuicyjne środowisko edukacyjne dla wszystkich użytkowników.  

Maciej Czerniawski

#mikropoświadczenia #openbadge #cyfroweCV #edukacjacyfrowa #naukaorganiczna #rozwojosobisty #rozwojzawodowy #platformyedukacyjne #eLEATechnologies

wpChatIcon
wpChatIcon