Strona e-lea.pl jest oficjalną witryną ekosystemu profesjonalnych platform edukacyjnych w Technologii e-LEA. Na stronie e-lea.pl można również dokonać zakupu wyselekcjonowanych kursów edukacyjnych. Niniejszy regulamin precyzuje reguły związane ze sprzedażą przez sklep internetowy produktów cyfrowych – oferowanych okazjonalnie na podstronach witryny e-lea.pl

Nabywcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu https://www.e-lea.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1. Właściciel serwisu e-lea.pl (serwis internetowy świadczenia usług elektronicznych w postaci dostępu do kursów edukacyjnych zgodnie z udzielną licencją) – firma PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5940006610, REGON 812736860 z siedzibą przy ul. Walczaka 114 w Gorzowie Wlkp., – zwany w dalszej części Regulaminu: Sprzedającym. Usługodawcą, Dostawcą.
2. Kupujący przez sklep internetowy dostępny w serwisie e-lea.pl – zwany w dalszej części Regulaminu: Klientem, Kupującym, Nabywcą, Usługobiorcą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest: Prosper Advertising & Publishing Maciej Czerniawski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 114, NIP: 594-000-66-10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności pod adresem: https://e-lea.pl/polityka-prywatnosci/

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem serwisu internetowego e-lea.pl jest firma PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING Maciej Czerniawski.
 2. Świadczenie usług dostępu do wyselekcjonowanych kursów edukacyjnych dostępnych dla kupującego na platformie e-LEA odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu e-lea.pl.
 4. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przed złożeniem zamówienia w serwisie e-lea.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 6. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach innych usług e-LEA.
 7. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (e-mail, oraz danych do faktury: Imię i nazwisko oraz adresu w przypadku osób fizycznych oraz wszelkich danych wymaganych do faktury). W przypadku podania nieprawidłowych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
§ 2 Zawarcie umowy
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez e-lea.pl internetowy system sprzedaży zwany sklepem internetowym.
 3. Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym bądź koncie dostawcy płatności internetowych kwot zapłaconych przez Kupującego za wybrane produkty Sprzedającego.
 4. Oferowane w ramach serwisu e-lea.pl licencje na dostęp do kursów posiadają pełen opis – nabywca powinien zapoznać się z pełną jego treścią oraz ceną. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.
 5. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.
 6. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
 7. Wszystkie podane w sklepie internetowym działającym na e-lea.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przedmiotowych kursów oraz podatek VAT. 
 8. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego lub na rachunku Sprzedającego dostępnych form płatności internetowej.
 10. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień e-lea.pl.
 11. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę np. z przyczyn zależnych od technologii, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie nie przekraczającym 14 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 
§ 3 Płatność
 1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty:
  1. na rachunek: mBank 85 1140 2017 0000 4002 0667 7183 
 • albo:
  1. dostępnych w trakcie zakupu – form płatności internetowych.
 1. Inne, nie wymienione w ust. 1, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 
§ 4 DOSTAWA
 1. Dostawa produktu następuje poprzez wysłanie wiadomość e-mail z zaproszeniem do platformy edukacyjnej e-LEA pod adresem kursy.e-lea.com na której kupujący dokonuje rejestracji. Po procesie rejestracji Kupujący będzie mógł rozpocząć zgodne z regulaminem korzystanie z kursu. Zakupiony kurs lub kursy będą automatycznie udostępnione na stronie głównej platformy oraz w zakładce Kursy a widoczne i dostępne dla kupującego i widoczne tuż po zakończeniu procesu rejestracji Klienta. Okres dostępu do kursu będzie zgodny z zakupioną licencją podaną w opisie produktu.
 2. Realizacja zamówienia trwa do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie. Przeważnie dostęp do kursu przekazywany jest w godzinach 8:00 do 22:00 w okresie 1-2 godzin po zaksięgowaniu płatności.
 
§ 5  REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z jego opisem. 
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie wiadomości e-mail na adres sklep@e-lea.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Walczaka 114 .
 4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
  3. danych kontaktowych składającego reklamację 
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego, ninejszego opisu reklamacji.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
§ 6 GWARANCJA REZYGNACJI Z ZAKUPU WOBEC WYBRANYCH PRODUKTÓW.
 1.  Sprzedający w określonych produktach – oznaczając to wyraźnie w opisie produktu – “30 dniową gwarancją satysfakcji” – gwarantuje Kupującym możliwość rezygnacji z zakupu w terminie 30 dni od daty zamówienia. 
 2. Rezygnacja powinna mieć zawsze formę pisemną. Aby tego dokonać wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@e-lea.pl w którego treści znajdą się informacje o dacie zamówienia adresie e-mail na który dokonywano zakupu oraz imię i nazwisko kupującego.
 3. Sprzedający – w przeciągu 7 dni – w wiadomości zwrotnej przekaże potwierdzenie otrzymania rezygnacji. 
 4. Sprzedający dokona w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji z zakupu zwrotu pełnej zapłaconej przez Kupującego kwoty. 
 5. Forma zwrotu będzie identyczna z formą zapłaty Kupującego w danym zamówieniu. 
§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
W przypadku pozostałych produktów nie objętych 30 dniową gwarancją zwrotu – stosowane są poniższe zasady regulowane przepisami o prawie odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy 
  1.  w której przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane jako treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku produktów cyfrowych – kursów edukacyjnych dostępnych w sklepie internetowym e-lea.pl  
  1. e-lea.pl jest sklepem internetowym dostarczającym produkty cyfrowe
  2. treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
 
§ 8 PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)
 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w szczególności udostępnianych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia.
 2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.
 3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.
 5. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i z ograniczeniem czasu podanym w warunkach licencyjnych zawartych w opisie produktu, na następujących polach eksploatacji: 
  1. trwałego lub czasowego wyświetlania lub odtwarzania Produktu za pośrednictwem internetu oraz techniką cyfrową; 
Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do 
  1. rozpowszechniania Produktu, w tym sprzedaży i najmu Produktu lub jego kopii; 
  2. sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu) oraz 
  3. do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym sprzedaży, użyczenia lub najmu.
 
§ 9 PRZERWY TECHNICZNE
 1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić dostępność platformy edukacyjnej na poziomie 98% w skali roku. 
 2. Sprzedawca przewiduje przerwy techniczne, w czasie których podejmowane będą działania mające na celu rozwój platformy edukacyjnej i jego produktów cyfrowych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności , aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.
 4. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za szkody wyrządzone przerwami technicznymi w działaniu  platformy edukacyjnej.
 
§ 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Postanowienia zawarte w tym paragrafie Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych nie wykraczających poza gwarantowany poziom dostępności platformy edukacyjnej, o których mowa w § 9 Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
wpChatIcon
wpChatIcon