USŁUGI ROZWOJOWE 4.0
ROZWIĄZUJĄ PROBLEM BRAKU PLATFORMY EDUKACYJNEJ DLA UCZELNI
ORAZ MOŻLIWOŚĆI WYSTAWIANIA MIKROPOŚWIADCZEŃ.

ZE WZGLĘDU NA TWORZONY
EUROPEJSKI OBSZAR EDUKACYJNY DO 2025
UCZELNIE POWINNY ROZWAŻYĆ WDROŻENIE ROZWIĄZANIA DO WYSTAWIANIA MIKROPOŚWIADCZEŃ.

Dzięki programowi “Usługi Rozwojowe 4.0” uczelnie mogą zyskać z dofinansowaniem nowoczesną platformę edukacyjną e-LEA UNIVERSITY, która wspiera wszystkie procesy edukacyjne oraz wydawanie mikropoświadczeń, ułatwiając tym samym studentom i profesjonalistom zdobywanie i potwierdzanie kompetencji w elastyczny sposób.

Usługi Rozwojowe – program PARP

 

Trwa nabór w ramach działania „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”, które ma na celu wspieranie polskich podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów nawet do 80% poniesionych wydatków. Nabór wniosków będzie trwać do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Konkurs finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Cel konkursu

Dzięki udzielonemu wsparciu, podmioty zarejestrowane w BUR będą mogły otrzymać zwrot kosztów zakupu licencji. Mają one wspomóc wspieranie procesów tworzenia, rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych form usług rozwojowych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii, także w formie zdalnej. Możliwe jest także sfinansowanie kosztów usługi szkolenia lub doradztwa dla pracowników, aby przygotować ich do korzystania z licencji

Platforma edukacyjna z możliwością wystawiania mikropoświadczeń, to już nowy standard!

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625

Rezolucja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)

ZALECENIE RADY z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)

W skrócie

Wymienione dokumenty, mówią o tym, że Komisja Europejska dąży do stworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 roku, promując uczenie się przez całe życie, elastyczne i modułowe formy kształcenia, oraz mikropoświadczenia. Mikropoświadczenia (micro-credentials) to certyfikaty, które dokumentują oraz pozwalają na szybkie zdobywanie konkretnych umiejętności lub wiedzy, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Dokumenty Rady podkreślają znaczenie kształcenia zawodowego (VET) jako kluczowego elementu wspierającego zrównoważoną konkurencyjność, sprawiedliwość społeczną i odporność. Wskazują na potrzebę elastycznych, modułowych programów zorientowanych na uczącego się, promowanie transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz wspieranie mobilności edukacyjnej.

Uczenie i szkoły już dziś mogą wdrożyć platformę edukacyjną e-LEA University – lidera technologicznego wśród platform edukacyjnych na rynku polskim.

e-LEA UNIVERSITY – to dedykowana uczelniom wyższym oraz szkołom czy firmom szkoleniowym platforma edukacyjna. Rozwiązanie poza funkcjami automatycznego wystawiania mikropoświadczeń, zarządzania edukacją LMS posiada, zaawansowany system oceniania z obliczaniem średniej ważonej, grywalizacją, encyklopedią uczelnianą, komunikatorem grupowym i indywidualnym, kalendarzem, notyfikacjami, gwarantuje wygodę nauki, także ułatwia archiwizowanie i dokumentowanie postępów nawet setek tysięcy studentów na przestrzeni wielu lat również z możliwością planowania i rejestrowania zajęć odbywających się poza platformą.

Mikropoświadczenia dla uczelni

Uczelnie mogą integrować mikroposwiadczenia jako dodatkowe moduły lub samodzielne kursy, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb różnych grup studentów, w tym osób dorosłych i pracujących. Mikroposwiadczenia wspierają elastyczność i dostępność edukacji, umożliwiają współpracę z rynkiem, szybkie reagowanie na zmiany technologiczne i społeczne oraz ułatwiają międzynarodową mobilność i uznawanie kwalifikacji. To samo tyczy się mikropoświadczeń dla firm.

Cyfrowe CV dla studentów i uczniów

e-LEA University jako jedyna playforma edukacyjna na runku umożliwia wdrożenie mikropoświadczeń nawet w 1 dzień. Mikropoświadczenia są wskazywane przez Unię Europejską jako przyszłość edukacji pozaformalnej i nauki przez całe życie. 

Każda uczelnie i szkoła powinna mieć takie możliwości.

Mikropoświadczenia (z j. ang. microcredentials) – rewolucjonizują sposób, w jaki będziemy zdobywać i potwierdzać nasze kwalifikacje, umiejętności czy osiągnięcia. Mikropoświadczenie to rozpoznawalny, międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania. 

Wykorzystuje innowacyjną formę grafik cyfrowych z bezpiecznie zakodowanymi, informacjami, niezbędnymi do identyfikacji: za co zostało przyznane, kto je otrzymał i przez kogo, na jakiej podstawie zostało wydane. 

Wszystkie te informacje są jakby “cyfrowym skanem biometrycznym” osiągnięć na rynku pracy. 

Budując swoją bibliotekę mikropoświadczeń na platformach e-LEA budujesz też bibliotekę Twoich osiągnięć czyli Twoje cyfrowe CV.

W odróżnieniu od tradycyjnych dyplomów, mikropoświadczenia skupiają się na konkretnych, praktycznych umiejętnościach, idealnie odpowiadając na potrzeby szybko zmieniającego się rynku pracy.

Są one wydawane po zakończeniu kursów lub szkoleń na platformie edukacyjnej e-LEA

 

Dlaczego są ważne? dziś technologia ewoluuje w błyskawicznym tempie, a umiejętności wymagane na rynku pracy mogę się zmienić niemal z dnia na dzień, mikropoświadczenia oferują elastyczną oraz szybszą ścieżkę do zdobycia aktualnych kwalifikacji. Pozwalają one profesjonalistom na ciągłe doskonalenie się, jednocześnie prezentują ich gotowość do nauki i adaptacji. 

wpChatIcon
wpChatIcon